Štátna dotácia na fotovoltiku v programe obnov dom. Ako to funguje?

Štátna dotácia na fotovoltiku v programe obnov dom. Ako to funguje? Zanechať komentár

Obnova rodinných domov je v pláne obnovy ako súčasť boja s klimatickou a energetickou krízou. Práve reformy a investície v oblasti zelenej ekonomiky tvoria najväčšiu časť Plánu obnovy a odolnosti.

Využívaním neefektívnych zdrojov tepla trpí aj životné prostredie. Domy postavené pred rokom 2013 poväčšine nespĺňajú súčasné štandardy energetickej náročnosti a sú záťažou pre životné prostredie. Investície do znižovania emisií sa môžu vrátiť v podobe nižších účtov za energie, zhodnotenia majetku, zlepšenia života a zdravia.

Ako získať príspevok na obnovu domu – postupnosť krokov

Žiadosť o príspevok na obnovu rodinného domu si môžete podať prostredníctvom online formulára zverejneného tu. Overte si, či spĺňate podmienky oprávnenosti a ste oprávneným žiadateľom o príspevok. Ubezpečte sa, že máte požadovanú dokumentáciu.

Pred podaním žiadosti o príspevok (žiadateľ)

1. Zistite, či ste oprávnený žiadateľ

Oprávneným žiadateľom je:

Za žiadateľa sú považujú všetci spoluvlastníci rodinného domu (ďalej RD)

Spoluvlastník rodinného domu, ktorý predkladá žiadosť, je pre účely výzvy označený ako hlavný žiadateľ

O príspevok môže požiadať fyzická osoba, ktorá:

 • Je občanom členského štátu EÚ.
 • Má trvalý pobyt v rodinnom dome pred zverejnením výzvy. Pri štandardnej skupine žiadateľov je podmienka splnená, ak aspoň jeden zo spoluvlastníkov RD má v RD trvalý pobyt.

  Pri skupine žiadateľov so zvýhodnenou mierou podpory je podmienka splnená, ak trvalý pobyt v RD má hlavný žiadateľ, ktorý zároveň:
 • má v osobnej starostlivosti dieťa (osobu mladšiu ako 18 rokov) s ťažkým zdravotným postihnutím, pričom dieťa musí mať trvalý pobyt v rodinnom dome najneskôr v deň pred zverejnením výzvy,
 • žije v spoločnej domácnosti s viacdetnou rodinou, pričom aspoň štyri deti musia mať trvalý pobyt v rodinnom dome najneskôr v deň pred zverejnením výzvy.
 • Je spôsobilá na právne úkony.
 • Je vlastníkom, alebo bezpodielovým spoluvlastníkom, alebo podielovým spoluvlastníkom rodinného domu na obnovu ktorého žiada finančné prostriedky mechanizmu.
 • Nebola právoplatne odsúdená za špecifické trestné činy finančného charakteru.
 • Nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na sociálnom a zdravotnom poistení.
 • Nie je voči nej vykonávaná exekúcia podľa Exekučného poriadku.
 • Je vlastníkom bankového účtu uvedeného v žiadosti.

Žiadateľ musí zostať vlastníkom resp. spoluvlastníkom rodinného domu s výnimkou, ak došlo k zmene v dôsledku dedičského konania, do momentu vyplatenia finančných prostriedkov.

Žiadateľ na úkony spojené s predloženým žiadosti a vyplatením prostriedkov mechanizmu môže splnomocniť tretiu osobu (fyzickú alebo právnickú).

Presne definované podmienky nájdete TU

2. Zistite, aký príspevok môžete dostať

Možnosť požiadať o príspevok na obnovu rodinného domu majú dve skupiny žiadateľov, a to podľa presne určených podmienok. Tie sú definované vo Výzvach, ktorých presné znenie nájdete tu.

Skupiny žiadateľov:

 • Štandardná skupina žiadateľov

  Fyzická osoba. V takom prípade máte nárok na intenzitu pomoci 60 % (príspevok).

  Ak po obnove domu dosiahnete požadovanú minimálnu úsporu energií 30 – 60 %, výška pomoci môže byť maximálne 14 tisíc EUR.

  Ak po obnove dosiahnete úsporu energií nad 60 %, výška príspevku môže dosiahnuť maximum 19 tisíc EUR.

 • Sociálne alebo zdravotne znevýhodnená skupina žiadateľov

  Fyzická osoba. V takom prípade máte nárok na intenzitu pomoci 95 %, ak po obnove domu dosiahnete požadovanú minimálnu úsporu energií 30 %.

  Maximálna výška pomoci pri minimálnej úspore energií 30 % dosiahne 18 tisíc EUR.

Presne definované podmienky nájdete TU

3. Poraďte sa s odborníkom

Oslovte stavebného projektanta a autorizovanú osobu na energetické posúdenie rodinného domu

 • Poraďte sa s odborníkmi, ktorí vám navrhnú optimálne riešenie na dosiahnutie 30 % minimálnej úspory oproti pôvodnému stavu.
 • Zoznam akreditovaných odborníkov nájdete na stránke: https://verejnyportal.sksi.sk/search .

Po konzultácii s odborníkmi a prípadne s pracovníkmi SAŽP si pripravte všetky potrebné doklady, ktoré budete pripájať k žiadosti o príspevok.

UPOZORNENIE: Je dôležité, aby ste si vyhotovili fotodokumentáciu stavu rodinného domu pred realizáciou obnovy, aby ste po ukončení realizácie projektu obnovy rodinného domu vedeli zdokumentovať stav domu pred obnovou.

Povinné prílohy, ktoré potrebujete priložiť k žiadosti o príspevok:

Názov dokumentuForma dokumentuPoznámka
Plnomocenstvo pre hlavného žiadateľa overené notárom (vzor nájdete TU)originálPovinné, ak žiadateľ nie je výlučným vlastníkom rodinného domu
Plnomocenstvo pre kontaktnú osobu overené notárom (vzor nájdete TU)originálPovinné, ak žiadateľ splnomocnil na zastupovanie inú osobu
Vyjadrenie stavebného úradu k navrhovanému projektu obnovy rodinného domu: Stavebné povolenie
alebo Ohlásenie drobnej stavby alebo stavebných úprav a vyjadrenie stavebného úradu
alebo Vyjadrenie stavebného úradu, že stavebné úpravy nepodliehajú stavebnému povoleniu ani ohláseniu stavebnému úradu
kópiaPovinné
Výpis z registra trestov (nie starší ako 1 mesiac)originál alebo úradne osvedčená kópiaPovinné, ak žiadateľ nevyplnil údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov
Dokument potvrdzujúci vek rodinného domu: Prvé kolaudačné rozhodnutie
alebo Potvrdenie obecného/mestského úradu potvrdzujúce vek rodinného domu
alebo Povolenie užívania stavby
alebo Znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou, z ktorého je zrejmý rok výstavby
kópiaPovinné
Dokument potvrdzujúci návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy (EHB) Projektové energetické hodnotenie (vzor nájdete TU)
alebo Energetický certifikát pred obnovou rodinného domu, ktorý bude obsahovať návrh opatrení na zlepšenie EHB vr. Správy, ktorá tvorí prílohu EC (vzor nájdete TU)
kópiaPovinné Projektové energetické hodnotenie je povinné, ak obnova podlieha stavebnému povoleniu
Dokument potvrdzujúci vlastníctvo hlavného žiadateľa k bankovému účtu, na ktorý majú byť vyplatené prostriedky mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Výpis z účtu
alebo Potvrdenie o vedení účtu
kópiaPovinné

4. Podanie žiadosti

Žiadosť musí byť podaná online prostredníctvom formulára zverejneného na www.obnovdom.sk.

Pri vypĺňaní formulára postupujte podľa: Návod ako správne vyplniť formulár žiadosti krok za krokom.

Žiadosť vypíšte online, vytlačte, podpíšte a spolu so všetkými povinnými prílohami v zalepenej obálke doručte

Ak žiadosť podávate elektronicky cez www.slovensko.sk postupujte podľa: Návod ako postupovať pri podaní žiadosti prostredníctvom portálu verejne správy www.slovensko.sk.

Žiadosť bude zaradená do poradia žiadostí, ktoré splnili podmienky na poskytnutie príspevku podľa dátumu predloženia dokumentov, na základe ktorých bude žiadosť vyhodnotená ako úplná.

NAŠE ODPORUČENIE: V prípade, že nie ste zdatní v práci s internetom alebo k nemu nemáte prístup, môžete na podanie žiadosti a na následné kroky splnomocniť tretiu osobu.

Vašu žiadosť vrátane príloh príslušný úrad skontroluje a posúdi splnenie podmienok. V prípade, že budú zistené nedostatky, budete vyzvaný na ich odstránenie a doloženie v stanovenej lehote.

Ak vaša žiadosť spĺňa všetky predpísané náležitosti, dostanete informáciu o splnení podmienok získania príspevku.

Po schválení žiadosti o príspevok (prijímateľ)

1. Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí príspevku

V prípade, že vaša žiadosť bola schválená, bude vám spolu s Oznámením splnenia podmienok doručený návrh zmluvy. Podpísanú zmluvu (ručne, alebo elektronicky) pošlete naspäť na adresu podateľne SAŽP, alebo prostredníctvom www.slovensko.sk

Uzatvorením (podpísaním) zmluvy sa „žiadateľ“ stane „prijímateľom“. Zmluva záväzne upraví vzťahy medzi obidvomi stranami tak, aby boli zrozumiteľne a jasne definované.

2. Zabezpečte si zdroje na spolufinancovanie

Slovenská agentúra životného prostredia vstúpila do partnerského vzťahu s komerčnými bankami, ktoré prejavili záujem poskytovať finančné produkty na spoluúčasť pri obnove rodinného domu, ak jeho vlastník nemá na obnovu dostatok vlastných prostriedkov.

Viac informácií nájdete TU

3. Vyberte si dodávateľa prác

V prípade, že práce nerealizujete svojpomocne, vyberte si dodávateľa prác. Výber dodávateľa prác je vaším osobným rozhodnutím.

Poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu v rámci tejto výzvy sa vzťahuje výlučne na stavebné práce, tovary a služby priamo súvisiace s realizáciou obnovy rodinného domu objednané najskôr 1. februára 2020.

4. Realizácia projektu

Poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu v rámci tejto výzvy sa vzťahuje výlučne na stavebné práce, tovary a služby priamo súvisiace s realizáciou obnovy rodinného domu objednané najskôr 1. februára 2020.

Realizácia projektu musí byť ukončená v prípade:

 • obnovy rodinného domu podliehajúcej stavebnému konaniu (t. j. vydaniu stavebného povolenia) do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy,
 • ostatných obnov rodinných domov (ohlásenie drobnej stavby, stavby nevyžadujúce ohlásenie) do 8 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy,

najneskôr však 31. marca 2026.

5. Dokumentácia potvrdzujúca realizáciu projektu

Pripravte si kompletnú dokumentáciu potvrdzujúcu realizáciu projektu a uchovajte ju minimálne 5 rokov od dátumu konečnej platby prostriedkov mechanizmu.

6. Po ukončení projektu

Požiadajte SAŽP o vyplatenie príspevku a predložte povinnú dokumentáciu.

montaz solarnych panelov financie

Podpora pri budovaní fotovoltickej elektrárne a solárneho ohrevu TÚV pre domácnosti

Fotovoltický panel1830 EUR/kW, maximálne 2 500 EUR996 EUR/kW, maximálne 3 000 EUR
Solárny kolektor1670 EUR/kW, maximálne 2 330 EUR804 EUR/kW, maximálne 2 796 EUR
Podrobnejšie informácie o opatreniach Skupiny B1. inštalácia zdroja energie nájdete TU.

Ak máte otázky ohľadom dotácií, kontaktujte príslušné úrady na ZELENÁ LINKA: 0800 144 440

Všetky informácie o poskytnutí príspevku nájdete tu >>> https://obnovdom.sk/


Mali by ste záujem o zahrnutie solárnych panelov a kolektorov do Vašej obnovy domu? Kontaktujte nás:

VIP starostlivosť pre každého

 • Venovať sa Vám bude odborný tím a podrobne Vás oznámi s každým systémom, aby ste sa mohli rozhodnúť pre taký, ktorý bude vyhovovať práve Vám.
 • Na objednávku vám vybraný systém privezieme až k domu a odborne zapojíme a sprevádzkujeme.
 • Poradíme Vám s komfortnou obsluhou a zaškolíme pre efektívne využitie všetkých funkcií a ľahkú starostlivosť o vybraný systém.
 • Za kvalitu 100% ručíme! Garantujeme špičkovú kvalitu všetkých systémov a poskytujeme vysoké záručné doby.

Pridaj komentár