Ako získať dotácie na solárne panely? Podmienky a postup pre rodinné domy

Ako získať dotácie na solárne panely? Podmienky a postup Zanechať komentár

Podmienky dotácií na solárne panely/ fotovoltické panely v Projekte „Zelená Domácnosť“ v Slovenskej Republike pre rodinné domy

Slovensko, ako súčasť globálneho úsilia o udržateľnosť a ochranu životného prostredia, ponúka podporu pre domácnosti, ktoré sa rozhodnú investovať do obnoviteľných zdrojov energie. Projekt „Zelená Domácnosť“ je iniciatíva, ktorá sa zameriava na podporu inštalácie solárnych panelov a ďalších OZE (obnoviteľných zdrojov energie) na domoch v celej krajine.

Kto môže získať podporu na solárne panely?

Hlavným cieľom projektu „Zelená Domácnosť“ je podpora rodinných domov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. Oprávnení žiadatelia sú fyzické osoby vlastniace rodinné domy, respektíve osoby, ktoré sú bezpodielovými vlastníkmi alebo podielovými vlastníkmi s právom rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielu.

Podmienky pre nehnuteľnosť:

Nehnuteľnosť musí byť evidovaná v Katastri nehnuteľností SR ako rodinný dom, rozostavaný rodinný dom alebo iná budova slúžiaca na rodinné bývanie s trvalým pobytom žiadateľa.

Podporované zariadenia:

Projekt „Zelená Domácnosť“ podporuje inštaláciu rôznych OZE, vrátane fotovoltických panelov, veterných turbín, slnečných kolektorov, kotlov na spaľovanie biomasy vo forme peliet a tepelných čerpadiel.

Hodnoty poukážok:

Hodnota poukážky je závislá od výkonu inštalovaného zariadenia a splnenia špecifických podmienok zvýhodnenia. Bez zvýhodnenia sú základné sadzby, pričom s 15% zvýhodnením sa príspevky zvyšujú.

Určite, tu je text prevedený do tabuľky:

Typ ZariadeniaZákladné Sadzby bez ZvýhodneniaMaximálny PríspevokSadzba €/kWMaximálny Príspevok
Fotovoltický panel / solárny panely500 €/kW3 500 €575 €/kW4 025 €

*Zvýhodnenie 15% platí pre domácnosti v rodinných domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá. (článok E, odsek 6 všeobecných podmienok)

Dodatočné podmienky a postup:

Podpora je určená pre domácnosti, preto nehnuteľnosť nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnických osôb a nesmie byť súčasťou obchodného majetku podnikateľských subjektov. Stanovené sú aj podmienky pre podporu pre nehnuteľnosti, v ktorých sa vykonáva hospodárska činnosť, súvisiaca najmä s prenájmom a účtovaním nákladov na energiu.

Podpora pre energeticky udržateľnejšie domácnosti

Tieto dotácie a podporné opatrenia sú navrhnuté na podporu udržateľnejšieho životného štýlu a poskytnutie stimulov pre využitie obnoviteľných zdrojov energie. Viac informácií o podmienkach a postupe získania týchto príspevkov je dostupných na stránkach Slovak Innovation and Energy Agency. Inštalácia solárnych panelov môže predstavovať významný krok smerom k energetickej nezávislosti a ochrane životného prostredia pre slovenské domácnosti.

Bodový plán na získanie dotácie na solárne panely pre rodinný dom:

 1. Preštudujte podmienky dotácie:
  • Detailne sa oboznámte s dokumentom „Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach“ a aktuálnymi podmienkami na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk.
 2. Overte oprávnenosť vášho rodinného domu:
  • Skontrolujte, či váš rodinný dom spĺňa podmienky na získanie dotácie týkajúce sa inštalovaného výkonu fotovoltických panelov, a to nielen na základe ich výkonu, ale aj podľa spotreby elektriny.
 3. Kontaktujte odborníka na solárne panely:
  • Zistite spoľahlivého zhotoviteľa, ktorý má uzatvorenú zmluvu s agentúrou pre vydávanie dotácií a zabezpečí dodávku a montáž fotovoltických panelov.
 4. Vyžiadajte si návrh a cenovú ponuku:
  • Po kontakte so zhotoviteľom získajte návrh na solárny systém, spolu s cenovou ponukou pre ich dodanie a inštaláciu.
 5. Vyhľadajte potrebné dokumenty:
  • Zistite, ktoré dokumenty sú potrebné na získanie dotácie. Toto je bežne uvedené v „Základných zmluvných podmienkach zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia“.

Uistite sa, že máte nasledovné dokumenty. Niektoré získate pred, niektoré po inštalácii systému. K týmto dokumentom môže SIEA vyžiadať doplňujúce, podľa situácie.

 • Originál Zmluvy od SIEA s vašim úradne osvedčeným podpisom. (získate od SIEA po vyžiadaní poukážky.)
 • Čestné vyhlásenie o splnení podmienok oprávnenosti domácnosti. (získate od SIEA po vyžiadaní poukážky.)
 • Kópia faktúry za inštaláciu solárnych panelov. (získate po inštalácii.)
 • Preberací protokol. (získate po inštalácii.)
 • Doklad o inštalácii zariadenia v domácnosti s vašim podpisom. (získate po inštalácii.)
 • Právoplatné stavebné povolenie (v prípade neskolaudovaného domu).
 • Oznámenie o mieste trvalého pobytu minimálne jednej osoby domácnosti alebo fotokópia občianskeho preukazu.
 • Fotodokumentácia inštalácie (získate po inštalácii.)

6. Zhotoviteľ vám nainštaluje solárne panely:

 • Nechajte si nainštalovať solárny systém a uhraďte faktúru.

7. Uložte dokumentáciu:

 • Dôležité je uchovávať všetku dokumentáciu spojenú s dotáciou, vrátane zmlúv, faktúr, čiastok alebo celkové sumy vyplatené zhotoviteľovi a ďalšie dôležité dokumenty.

VIP starostlivosť pre každého

 • Venovať sa Vám bude odborný tím a podrobne Vás oznámi s každým systémom, aby ste sa mohli rozhodnúť pre taký, ktorý bude vyhovovať práve Vám.
 • Na objednávku vám vybraný systém privezieme až k domu a odborne zapojíme a sprevádzkujeme.
 • Poradíme Vám s komfortnou obsluhou a zaškolíme pre efektívne využitie všetkých funkcií a ľahkú starostlivosť o vybraný systém.
 • Za kvalitu 100% ručíme! Garantujeme špičkovú kvalitu všetkých systémov a poskytujeme vysoké záručné doby.

Ponúkame riešenia založené na obnoviteľnej energii pre domy, firmy a iné organizácie. Ponúkame nasledujúce služby:

 1. Konzultácie: Poskytujeme konzultačné služby, sme Vám pomohli vybrať najlepšie riešenie solárneho systému, ktoré zodpovedá Vašim požiadavkám a finančným možnostiam.
 2. Navrhovanie systému: Vypracujeme návrh solárneho systému pre každého zákazníka na základe ich potrieb a miestnych predpisov.
 3. Inštalácia: Inštalujeme kompletný solárny systém a všetky potrebné komponenty, aby sa zabezpečila správna funkcia systému.
 4. Servis a poradenstvo: Poskytujeme poradenstvo a prípadný servis a solárneho systému, aby sa zabezpečila jeho dlhá životnosť a optimálna výkonnosť.
 5. Monitoring: Ponúkame monitoring solárneho systému, aby sa zabezpečilo, že systém funguje správne a produkuje očakávaný výkon.
 6. Pripojenie k distribučnej sieti: Vybavenie všetkých dokumentov s distribúciou, dodávateľom energie a vybavenie žiadosti pre službu virtuálna batéria alebo preplácanie prebytkov.

Pridaj komentár